Övervakning

Videokameror för övervakning finns i många varianter. Hos oss får Du råd vilka modeller passar till Ditt system.

Första frågan man bör ställa sig innan man funderar på videoövervakning är om vad som är tillåtet. Här följer en kort sammanfattning av gällande lag. Är Ni osäkra på vad som gäller i ert specifika fall är det säkrast att kontakta länsstyrelsen som handhar tillstånden.

Privatpersoner
Det är tillåtet att ha kamerabevakning på privat mark,(bostäder villatomter, trappuppgångar, flerfamiljshus eller på inhägnat område) dit allmänheten ej har tillträde. Det enda som krävs är skyltar som talar om att kamerabevakning sker.

Butiker
Butiker tillåts att sätta upp TV-kameror för kontinuerlig bevakning i butiken under dagtid, sk. snatterikameror, utan att begära tillstånd. Anmälan om innehav måste dock meddelas länsstyrelsen. Besökare skall upplysas via väl synliga skyltar att kamerabevakning sker. Dessa typer av tillståndsbefriad kamerabevakning skall vara utförd med fast monterade kameror med fast optik dvs. ej motorstyrd eller motorzoom. Kamerabevakning får endast ske i brottsförebyggande/avslöjande syfte. Vidare krävs, när det gäller övervakning i butiker att en överenskommelse träffats med en organisation som företräder de anställda.

Restauranger eller företag
Har allmänheten tillgång till de ytor Ni önskar övervaka krävs tillstånd av länsstyrelsen. För övervakning av utrymmen dit endast personal har tillgång tex. kontorslokaler, lager, fabriksområde, industriområde mm. behövs EJ tillstånd. Det skall dock framgå väl synlig skyltning att objektet är kameraövervakat. Övervakning får endast ske i brottsförebyggande/avslöjande syfte.

Banker
Kameraövervakning i banklokaler, postkontor och butiker undantas från kravet på tillstånd. Denna förenkling har gjorts mot bakgrund av behovet av skydd mot rån och stölder i sådana lokaler. Tillståndsfri övervakning får ske under förutsättning att syftet med övervakningen är att förebygga brott och att den kamera som används är fast monterad.

Fordon/Maskiner
För montering av kameraövervakning i och utanför fordon/maskiner krävs inget tillstånd.

Utomhus
Montage av bevakningskameror utomhus får ske utan tillstånd på privat mark eller på väl avgränsat/inhägnat område försett med skyltar som upplyser om att kamerabevakning sker. Detta inbegriper även bakdörrar till butiker etc. som ligger avsides och ej kan bedömas vara allmänt område. Det krävs dock att skyltar monteras som talar om att kamerabevakning sker.